This Theme Supports a Custom FrontPage

Toolster Video Recorder  จับภาพอย่างมืออาชีพ

Toolster Video Recorder จับภาพอย่างมืออาชีพ

Toolster-Video-Recorder-pic

Toolster Video Recorder เป็นโปรแกรมจับภาพจากกล้องเว็บแคมบนเซิฟเวอร์ออนไลน์ตัวหนึ่ง มีความง่ายในการใช้งานอย่างมาก ส่วนการจะใช้งานจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานอย่าง Adobe Flash Player เสียก่อน ขั้นแรกให้ทำการยินยอมให้เข้าถึงกล้องเว็บคอมของคุณ Read more about Toolster Video Recorder จับภาพอย่างมืออาชีพ